English Bulgarian
Active Citizenship активно гражданско общество
aim цел (noun), целя (verb)
aware осведомен, съзнателен
Citizen гражданин
Citizenship гражданство
community общност
Council of Europe Съвет на Европа
diversity разнообразие, многообразие
economy икономика
education образование
environment среда
European Council (body of the EU) Европейски съвет
European Union Европейски съюз
evaluation оценяване
equality, inequality равенство, неравенство
frontier граница
justice, injustice справедливост, несправедливост
GDP-gross domestic product БИП – брутен вътрешен продукт
generation генерация/ поколение
increase, decrease повишаване/ понижаване (nouns); повишавам/понижавам (verbs)
industry индустрия
politician политик
refugee бежанец
resource ресурс
shape (verb) формирам, оформям
state държава, страна
stereotype стереотип, предразсъдък
transnational транснационален