English Czech
Active Citizenship aktivní občanství
aim cíl
aware vědom
Citizen občan
Citizenship občanství
community obec
Council of Europe Rada Evropy
diversity rozmanitost
economy ekonomika
education vzdělávání
environment prostředí
European Council (body of the EU) Evropská rada
European Union Evropská unie
evaluation ohodnocení
equality, inequality rovnost/ nerovnost
frontier hranice
justice, injustice spravedlnost/ nespravedlnost
GDP-gross domestic product HDP – Hrubý domácí produkt
generation generace
increase, decrease navýšit, snížit
industry průmysl
politician politik
refugee uprchlík
resource zdroj
shape (verb) formovat
state stát
stereotype stereotyp
transnational nadnárodní