English Danish
Active Citizenship Aktivt medborgeskab
aim mål
aware bevidst
Citizen borger
Citizenship statsborgerskab
community samfund
Council of Europe Europarådet
diversity mangfoldighed
economy økonomi
education uddannelse
environment miljø
European Council (body of the EU) EU’s ministerråd
European Union Den Europæiske Union
evaluation evaluering
equality, inequality ligestilling / solial ulighed
frontier Grænse
justice, injustice retfærdighed/uretfærdighed
GDP-gross domestic product bruttonationalprodukt
generation generation
increase, decrease forøge/mindske
industry industrien
politician politiker
refugee flygtning
resource ressource
shape (verb) Forme/danne
state stat
stereotype stereotype (fordom=prejudice)
transnational tværnational