English Dutch
Active Citizenship actief burgerschap
aim streven
aware bewust
Citizen Burger
Citizenship Burgerschap
community gemeenschap
Council of Europe Raad van Europa
diversity diversiteit
economy economie
education onderwijs
environment milieu
European Council (body of the EU) Europese Raad
European Union Europese Unie
evaluation evaluatie
equality, inequality ongelijkheid
frontier grens
justice, injustice rechtvaardigheid, onrechtvaardigheid
GDP-gross domestic product BBP – bruto binnenlands product
generation generatie
increase, decrease toenemen, afnemen
industry industrie
politician politicus
refugee vluchteling
resource bron
shape (verb) vorm, vormen
state staat
stereotype stereotiep
transnational transnationaal