English Hungarian
Active Citizenship aktív állampolgárság
aim cél(kitűzés)
aware tisztában van vmivel
Citizen állampolgár
Citizenship állampolgárság
community közösség
Council of Europe Európa Tanács
diversity sokszínűség, változatosság
economy gazdaság
education oktatás
environment környezet
European Council (body of the EU) Európai Tanács (Az Európai Unió Tanácsa)
European Union Európai Unió
evaluation értékelés
equality, inequality egyenlőség, egyenlőtlenség
frontier határ
justice, injustice igazságosság, igazságtalanság
GDP-gross domestic product GDP – hazai összjövedelem
generation generáció
increase, decrease növekszik, csökken
industry iparág
politician politikus
refugee menekült
resource forrás
shape (verb) formálni
state állam
stereotype sztereotípia
transnational nemzetközi