English Latvian
Active Citizenship aktīvā pilsonība
aim mērķis
aware apzināts
Citizen pilsonis
Citizenship pilsonība
community kopiena
Council of Europe Eiropas padome
diversity dažādība
economy ekonomika
education izglītība
environment apkārtējā vide
European Council (body of the EU) Eiropadome
European Union Eiropas Savienība
evaluation novērtējums
equality, inequality vienlīdzība
frontier robe\za
justice, injustice taisnīgums, netaisīgums
GDP-gross domestic product IKP – iekšzemes kopprodukts
generation paaudze
increase, decrease paaugstināties, samazināties
industry industrija
politician politiķis
refugee bēglis
resource resurss
shape (verb) veidot
state valsts
stereotype stereotips
transnational transnacionāls