English Polish
Active Citizenship aktywne obywatelstwo
aim cel
aware świadomy
Citizen obywatel
Citizenship obywatelstwo
community społeczność
Council of Europe Rada Europy
diversity różnorodność
economy gospodarka
education edukacja
environment środowisko
European Council (body of the EU) Rada Europejska
European Union Unia Europejska
evaluation ocena
equality, inequality równość, nierówność
frontier granica
justice, injustice sprawiedliwość, niesprawiedliwość
GDP-gross domestic product PKB
generation pokolenie
increase, decrease wzrastać, maleć
industry przemysł
politician polityk
refugee uchodźca
resource zasób
shape (verb) kształt
state państwo
stereotype stereotyp
transnational ponadnarodowa