English Slovenian
Active Citizenship aktivno državljanstvo
aim cilj
aware zavedan
Citizen državljan
Citizenship državljanstvo
community skupnost
Council of Europe Svet Evrope
diversity raznovrstnost
economy ekonomija
education izobrazba
environment okolje
European Council (body of the EU) evropski svet
European Union evropska unija
evaluation evaluacija
equality, inequality enakost/neenakost
frontier meja
justice, injustice pravica/nepravica
GDP-gross domestic product BDP – bruto domači proizvod
generation generacija
increase, decrease povečanje/zmanjšanje
industry industrija
politician politik
refugee begunec
resource izvor
shape (verb) formirati
state stanje
stereotype stereotip
transnational meddržavno